Napíšte nám správu
Správa bola úspešne odoslaná
Správu sa nepodarilo odoslať
využite 10% zľavový kupón ZLAVA10
Všetky objednávky nad 44,90 € cez Zásielkovňu POŠTOVNÉ ZADARMO

Obchodné podmienky

1. VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Toto sú obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Kandoo s.r.o.

                                                                                                                                                

Sídlo a fakturačná adresa:

Polní 4583

76005  Zlín

Česká republika

Tel: + 420 771 151 094

Email: info@kandoo.cz

IČO: 05682771

IČ DPH: SK4120128485

sme platcovia DPH na Slovensku

bankový účet VÚB banka: SK63 0200 0000 0039 4200 9555

                                                                                                                         

Korešpondenčná adresa:

Kandoo s.r.o.

Hlavničkovo nábřeží 5629

760 01  Zlín

Česká republika

                                                                                                 

zapísané v obchodnom registri vedenom Daňovým úradom v Bratislave. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.kandoo.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.  

                                                                                                         

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá jedná pri objednávke tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne zjednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovou adresu uvedenú v objednávke.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

                                                                                                                                                  

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetových obchodov www.kandoo.sk alebo prostredníctvom telefónu alebo e-mailu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

2.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

2.4. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcemu zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.5. Ceny tovaru a vybraných služieb (napr. dobierka) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR.

2.6. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.7. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

2.8. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať si a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po príjme objednávky tento príjem kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

2.9 V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
b) v hotovosti na výdajniach pobočiek zasielkovna.sk;
c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;
d) bezhotovostne prostredníctvom služby platobné brány.

3.2. V prípade tovaru vyrábaného priamo na želanie zákazníka (zákazková výroba) je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zálohu vo výške 50% predajnej ceny vopred. Táto záloha je nevratná.

3.3. Predávajúci odošle kupujúcemu doklad o predaji, ktorý slúži ako daňový doklad, v e-mailovej forme.

3.4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v čase pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

4. PREPRAVA, PLATBA A DODANIE TOVARU

4.1. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci. Kupujúci je povinný hradiť tzv. "Dobierečné", ak si tento spôsob platby za objednaný tovar zvolil. Možnosti platby za objednaný tovar sú v súlade podľa platného sadzobníka uvedeného na https://www.kandoo.sk/cennik-dopravy-a-platby

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní! Pri prevzatí tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porúch toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.4. V prípade objednania tovaru kupujúcim do niektorého z výdajných miest spol. Zásielkovňa s.r.o. má kupujúci právo si zásielku pred zaplatením rozbaliť a prehliadnuť. Ak by kupujúci zistil, že je zásielka v rozpore s kúpnou zmluvou, túto zásielku nechá v danom výdajnom mieste bez platenia. Toto právo vzniká kupujúcemu a je uvedené v obchodných podmienkach www.kandoo.sk (predávajúceho) aj dopravcu (Zásielkovňa s.r.o.)

 

5.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Kupujúci má v súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení informovať predávajúceho formou jednostranného právneho dohovoru. Kupujúci pošle vrátený tovar vrátane písomného odstúpenia od zmluvy na korešpondenčnú adresu predávajúceho, kedy rozhodujúci je dátum odoslania zásielky, respektíve jej predanie prepravcovi.

5.2.V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci nesie všetky priame náklady spojené s vrátením tovaru. Kupujúci zašle vrátený tovar vrátane písomného odstúpenia od zmluvy (vzor dokumentu nájdete tu) na korešpondenčnú adresu predávajúceho. Tovar môže byť tiež ponechaný na jednom z výdajných miest spoločnosti Zásielkovňa (pobočky nájdete tu) a zároveň doplnený štítkom s čiarovým kódom, ktorý predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom spolu s podrobným návodom. Žiadosť o zaslanie štítku spoločnosti Zásielkovňa pre vrátenie tovaru zašle kupujúci predávajúcemu e-mailom a predávajúci najneskôr nasledujúci pracovný deň zašle na e-mail kupujúceho štítok pre vrátenie tovaru. Cena za štítok je podľa platného cenníka https://www.kandoo.sk/vratenie-tovaru

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy bol vrátený tovar vrátane oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy doručený predávajúcemu. Vyplnením čísla bankového účtu v dokumente o odstúpenie od zmluvy, kupujúci súhlasí s vrátením finančných prostriedkov bankovým prevodom na uvedený bankový účet.

5.4. Kupujúci má v súlade § 3 odst. 1 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho nadobudnutí (nie vrátenie). Poštovné je na www.kandoo.sk spoplatnené podľa platného cenníka https://www.kandoo.sk/cennik-dopravy-a-platby. Podľa § 9 odst. 3 1102/2014 Z.z. avšak do vrátenej sumy nebude započítaná hodnota dobierky v prípade, že kupujúci využil doručenie tovaru na dobierku. O túto sumu podľa platného cenníka bude teda vrátená suma ponížená, rovnako ako o sumu podľa platného cenníka https://www.kandoo.sk/vratenie-tovaru v prípade, že si zákazník zvolí ako možnosť vrátenia tovaru štítok zo Zásielkovny, ako aj bude ponížený o poštovné v prípade, že si zákazník zvolí ako prepravcu kuriérsku službu alebo Slovenskú poštu.

5.5.Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 7 odst. 6 1102/2014 Z.z. Občianskeho zákonníka  nesmie mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale tak, ako bolo kupujúcemu dodaný.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Tzn. že darček získal kupujúci na základe splnenej podmienky nákupu nad určenú sumu. Ak hodnota vráteného tovaru zníži platbu internetovému obchodu pod túto hranicu, musí kupujúci spoločne s vráteným tovarom vrátiť aj darček, ktorý mu bol zaslaný.

5.8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní.

5.9. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní či nereaguje na výzvy ním vybraným dopravcom, je predávajúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške skutočných nákladov vynaložených najmä na vyskladnenie tovaru, jeho zabalenie, odoslanie zvoleným prepravcom (náklady na dopravu, prípadne dobierku, ktoré prepravca účtuje predávajúcemu) , znovu prijatie tovaru z nevyzdvihnutého balíčka, kontrolu tovaru a následné naskladnenie. Kupujúci sa zaväzuje, že predávajúcemu tak uhradí náklady spojené s odoslaním, balením a znovu naskladnením tovaru. Každá objednávka je podľa Občianskeho zákonníka záväzná.

5.10 Ak vracia kupujúci iba časť tovaru, ktorý bol v objednávke, predávajúci vracia kupujúcemu iba kúpnu cenu tovaru bez poštovného alebo dobierkového. Predávajúci je oprávnený kupujúcemu doúčtovať poštovné v prípade, že kupujúci získal nákupom darček v podobe dopravy zadarmo na základe splnenej podmienky nákupu nad určenú čiastku, pokiaľ hodnota vráteného tovaru zníži platbu internetovému obchodu pod túto hranicu.

                                                                                                                                                      

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

6.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že v čase keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a pokiaľ chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy;
d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo akosti;
e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

6.2. Ustanovenia uvedené v čl. 6.1. týchto obchodných podmienok sa nevyťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. U použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.3. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.4.Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci; 
b) na odstránenie vady opravou veci;
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;
d) na odstúpenie od zmluvy.

6.5. Kupujúci bezodkladne odošle predávajúcemu na korešpondenčnú adresu na svoje náklady tovar, u ktorého vadu zistil na posúdenie. Súčasťou zásielky musí byť predajný doklad a popis chyby. Predávajúci bude kupujúceho bezodkladne informovať o spôsobe riešenia, najneskôr však do tridsiatich (30) dní. Za chybu sa nepovažuje tovar poškodený pri preprave (v tomto prípade odporúčame zásielku neprevziať), opotrebovanie tovaru z povahy produktu bežného užívania a opotrebovania časom a škody na tovare z neobvyklého používania alebo škody zavinené používateľom (nevhodný spôsob použitia a pod.).

6.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Kandoo s.r.o, Hlavničkovo nábřeží 5629, Zlín 760 01, Česká republika. 

6.7. Za moment uplatnenia práva z chybného plnenia sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho chybný tovar.

6.8. Aj keď to neočakávame, v prípade vzniknutého sporu sa ako spotrebiteľ môžete obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike SOI, http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť aj on-line.

6.9. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a v prípade potreby aj identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo (ďalej súhrne všetko len ako "osobné údaje").

7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

7.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

7.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

7.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8.V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 7.5) spracovaná jeho osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

7.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

7.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

7.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

8. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

8.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

8.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

                                                                                                                         

V Zlíne dne 01. 07. 2020