Napíšte nám správu
Správa bola úspešne odoslaná
Správu sa nepodarilo odoslať
využite 10% zľavový kupón ZLAVA10
Všetky objednávky nad 44,90 € cez Zásielkovňu POŠTOVNÉ ZADARMO

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovaru spoločnosti Kandoo s.r.o. IČ 05682771, so sídlom Polní 4583, Zlín, PSČ 76005, Česká republika, prevádzka Kandoo s.r.o., Hlavničkovo nábřeží 5629, Zlín, PSČ 760 01, Česká republika (ďalej ako „predávajúci“).


1. Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá závady. Predovšetkým predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi konanej, 
- sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa, 
- tovar odpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
- je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a 
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
.

2. Ak sa prejaví závada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol závadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu na závadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3. V prípade výskytu závady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
- výmenu za nový tovar,
- opravu tovaru,
- primeranú zľavu z kúpnej ceny,
- odstúpiť od zmluvy
.

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
- pokiaľ má tovar podstatnú závadu,
- pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt závady alebo závad po oprave,
- pri väčšom počte závad tovaru
.

5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vyriadenia reklamácie kupujúci požaduje, ako i potvrdenie o dátume a spôsobu vyriadenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.


6. Predávajúci nebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu závady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva zo závadného plnenia) predávajúcemu.


7. Predajca písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie a vyzýva ho na výber dopravy a miesta doručenia vybavenej reklamácie. Ak kupujúci neoznámi predajcovi miesto a spôsob doručenia, alebo nevyzdvihne vybavenú reklamáciu na dohodnutom mieste prevzatia, tovar je uložený po dobu 3 mesiacov v prevádzke predajcu a následne zlikvidovaný. V prípade opätovného zaslanie vybavenej reklamácie pri nevyzdvihnutí prvého balíka s vybavenou reklamáciou má predajca právo účtovať poštovné vo výške 9 EUR.


8. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.


9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelovo vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záruční doby.


10. Voľbu spôsobu reklamácie má predávajúcí.


11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa řiadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníku a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.